Giáo Viên Lớp Nhà Trẻ 25 - 36 Tháng

image(1).png

Cô Nguyễn Thị Tiết Anh 

Giáo viên lớp Mầm 3

image(2).png                                  image(3).png

Cô Lâm Thị Rương                                              Cô Thạch Thị Thương 

 

Giáo viên lớp Mầm 4

image(10).png                              image(11).png

Cô Thạch Thị Dương                                       Cô Trịnh Thị Xuân Ngọc

 

Giáo viên lớp Chồi 2

image(12).png

Cô Thạch Thị Si

 

Giáo viên lớp Chồi 3

image(13).png

Cô Trịnh Thị Xuân Diệu

 

Giáo viên lớp Chồi 4

image(14).png

Cô Đinh Thị Thúy An

 

Giáo viên lớp Chồi 5

image(15).png

Cô Lê Thị Ngọc Lê

 

Giáo viên lớp Lá 1

image(16).png

Cô Trương Thị Kim Ngân 

 

Giáo viên lớp Lá 2 

image(17).png

Cô Lê Thị Thúy An

 

Giáo viên lớp Lá 3 

image(18).png                           image(22).png

Cô Lưu Thị Oanh Ny                                   Cô Phan Thị Vân Thảo

 

Giáo viên lớp Lá 6 

image(19).png

Cô Lý Thị Siêu

 

Giáo viên lớp Lá 7

image(20).png                           image(21).png

Cô Thạch Thị Nhung                                    Cô Thạch Thị Huỳnh Nhi